Adatvédelem

Adatkezelési szabályzat és tájékoztató

Jelen Adatkezelési szabályzat és tájékoztatóban rögzítjük a Nyugtalotto Kft., a Nyugtalotto játékkal és a Nyugtalotto által küldött hír és reklámcélú levelekkel kapcsolatos adatkezelési tevékenységének szabályait, sarokpontjait. A Nyugtalotto játékban való részvétel feltétele az Adatkezelési szabályzat megismerése és elfogadása. Az adatvédelmi tájékoztatás rendelkezéseinek kialakításakor a társaság különös tekintettel vette figyelembe az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit. A társaságunk a személyes adatokat bizalmasan kezeli, megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságát garantálja.

A szabályzatban foglalt fogalmak meghatározása:

A „személyes adat”, „adatkezelő”, „adatfeldolgozó”, „érintett” fogalmaknak a jelentése megegyezik az Európai Adatvédelmi Irányelvben (95/46/EK irányelv) vagy a Rendeletben (meghatározását lásd alább) megjelölt jelentéssel, amelyik alkalmazandó.

Az „Adatvédelmi Jog” az (időről időre módosított vagy felülírt, és a nemzeti jogba átültetett) Irányelvet, és 2018. május 25. napjától a Rendeletet jelenti.

Az „Irányelvek” az Európai Unió Adatvédelmi Irányelvét (95/46/EK irányelv) és az Elektronikus Hírközlési Adatvédelmi Irányelvet (2002/58/EK irányelv) együttesen jelentik.

A „Rendelet” a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló (EU) 2016/679 rendeletet jelenti, miután alkalmazandóvá válik.

A „Bejelentendő Incidens” valamennyi a Személyes Adat engedély nélküli vagy jogellenes adatkezelését, közzétételét, az ahhoz való hozzáférést, és/vagy a Személyes Adat véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését vagy meghamisítását jelenti.

Jelen Adatkezelési szabályzatban hivatkozott Adatkezelő a Nyugtalotto Kft., amelynek cégadatai:

Székhely: 1133 Budapest, Dráva utca 5/A.
Levelezési cím: 1133 Budapest, Dráva utca 5/A. 
Cégjegyzék szám: 01-09-186679 
Adószám: 24866835-2-41 
Felelős vezető: Tóth Tamás ügyvezető

Adatkezelési nyilvántartási szám: NAIH-89495/2015

Elérhetőségek:

Email: info@nyugtalotto.hu

internet: nyugtalotto.hu/kapcsolat

Az adatkezelés célja

Adatkezelő adatkezelésének célja nyereményjáték szervezése és lebonyolítása, adatbázis építése és reklámozás. Ezekhez szükséges a játékban résztvevő személyek azonosítása, a velük való kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás. A megadott adatok alapján célzott reklámok küldése, piackutatások, felmérések készítése. A nyereményjáték nyeremények és egyéb promóciós ajándékok eljuttatása, valamint az esetleges közteher vonzatok bevallása és befizetése.

Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az Adatkezelő az érintettek adatait kizárólag az érintett adatszolgáltatása alapján, az érintett hozzájárulása alapján kezeli. A hozzájárulás önkéntes, az érintett a hozzájárulását a regisztrációval, saját adatai megadásával, a jelen szabályzat elfogadásával adja meg. Az érintett a hozzájárulását bármikor visszavonhatja. Az amennyiben az érintett a nyereményjátékon nyer, a nyeremény utáni adózási kötelezettség merül fel, amelyhez a jogszabályokban előírt további adataira is szükség van.

Az adatkezelés időtartama

Az Adatkezelő személyes adatokat csak az adatkezelés céljából indokolt vagy jogszabály által meghatározott ideig, illetve azok törléséig kezeli. Az adatok törlésre kerülnek, amennyiben az érintett azt kifejezetten kéri (a nyugtalotto.hu/kapcsolat oldalon keresztül), vagyis az adatkezeléshez adott hozzájárulását visszavonja. Az adatkezelési hozzájárulás hiányában, adatai törlése után, az érintett nem vehet részt többet a Nyugtalotto játékban. Később, adatai újbóli megadásával oda korlátozás nélkül oda visszaregisztrálhat. Külön visszavonható a direkt marketing email üzenet küldésére vonatkozó hozzájárulás, ennek visszavonása nem jelenti az adatoktörlését, illetve a játékból történő kizárást. A jogszabály által meghatározott adatkezelést (például a nyeremények utáni adózásra vonatkozót) érintett nem tilthatja meg, Adatkezelő ezeket az adatokat az előírt ideig és módon kezeli. Adatkezelő köteles az általa bármilyen módon jogellenesen kezelt adatokat, azonnal a jogellenes kezelés tényének nyilvánvalóvá válásakor.

A kezelt személyes adatok típusa

Az Adatkezelő az érintettek által a regisztrációkor és az egyes játékokhoz kapcsolódó kérdőíveken megadott adatait kezeli. Ilyenek például: név, nem, születési idő, irányítószám, telefonszám, e-mail cím, családi állapot, gyermekek száma, tevékenység, iskolai végzettség. Az adatok megadása minden esetben önkéntes, azok helyességét, valódiságát Adatkezelő nem ellenőrzi.

A nyereményjátékon nyertes játékosoktól Adatkezelő bekéri a nyeremény eljuttatására és az adókötelezettség teljesítésére vonatkozó adatokat (lakcím, telefonszám, adószám, TAJ szám, bankszámlaszám, …). A nyereményjáték nyertesek, a nyeremény utáni adózással kapcsolatos adatkezelése törvényen alapuló, kötelező adatkezelés.

Facebook profil. A felhasználó jogosult a játékban facebook profillal regisztrálni. Az adatkezelés ebben az esetben is önkéntes. Amennyiben az érintett a facebook profiljával regisztrál, a profil adatait az Adatkezelő kezeli, az érintett azonosítása, a belépés biztosítása és facebook üzenetek küldése céljából.

Adattovábbítás

Az Adatkezelő személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az érintett egyértelműen –az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra törvény felhatalmazást ad. A hozzájárulást az adott kérdőíven lévő jelölő négyzet bejelölése jelenti. Az adatokat átvevő adatkezelő reklámozási célra használja. Az Adatkezelő az adatok átadásáért ellenértéket kérhet és igyekszik megbizonyosodni az átvevő adatkezelő adatkezelési gyakorlatának jogszerűségéről, de erre vonatkozólag felelősséget nem vállal.

Az adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzájárulnak, hogy részükre az adatkezelő az E.ON Energiamegoldások Kft, az E.ON MyEnergy Kft., mint reklámozó tartalmait az adatkezelő által kezelt email címre eljuttassa.

Adatfeldolgozás

Az Adatkezelő a tevékenysége ellátásához adatfeldolgozó(ka)t vehet igénybe. Az adatfeldolgozók az adatokra vonatkozóan önálló döntésre nem jogosultak, az Adatkezelővel kötött szerződés és Adatkezelő utasításai szerint jogosultak eljárni, megfelelő titoktartás mellett. Az Adatkezelő ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybe vételére csak az Adatkezelő hozzájárulásával jogosultak. Az Adatkezelő által használt Adatfeldolgozók: Orosz Béla Egyéni Vállalkozó; Deltha Informatikai Kft; Szahulcsik Éva Könyvelő; Herczeg Soma.

Adatbiztonság, hozzáférés az adatokhoz

Az Adatkezelő gondoskodik az általa kezelt személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az adatbiztonság követelményének érvényesülését biztosítják. Az Adatkezelő az általa kezelt adatokat az irányadó jogszabályoknak megfelelően tartja nyilván, biztosítva, hogy az adatokat csak azok a munkavállalók, és egyéb az Adatkezelő érdekkörében eljáró személyek ismerhessék meg, akiknek erre munkakörük, feladatuk ellátása érdekében szükségük van. Az Adatkezelő érdekkörében eljáró valamennyi személy kizárólag azon adatok megismerésére jogosult, amely kezelése szükséges a megnevezett személy munkakörének ellátáshoz. A megnevezett személyek az adatokat kötelesek bizalmasan kezelni.

Az Adatkezelő gondoskodik az adatok informatikai védelemmel való ellátásáról, mint például: a jogosulatlan hozzáférés elleni védelem; az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedések; a vírusok és egyéb támadások elleni védelem; az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, illetve az esetleg bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).

Bejelentendő adatvédelmi incidensek kezelése

Adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenst haladéktalanul bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal az érintettek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az adatvédelmi incidenseket nyilvántartja, az adott incidenshez kapcsolódó intézkedésekkel együtt. Ha az incidens súlyos (azaz vélhetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve), az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

Az érintettek adatkezeléshez kapcsolódó jogai

Adatkezelő az általa kezelt adatokkal kapcsolatos szabályokról érintetteket elsősorban jelen szabályzatban tájékoztatja. Ezt nyilvánosan, a nyugtalotto.hu weboldalon közzéteszi, illetve kérésre érintettek rendelkezésére bocsátja. Az érintettek részére adataik kezelésével kapcsolatban az alábbi jogok biztosítottak:

  1. Hozzájárulás visszavonáshoz, törléshez való jog
  2. Tájékoztatáshoz, hozzáféréshez való jog
  3. Helyesbítéshez való jog
  4. Korlátozáshoz való jog
  5. Tiltakozáshoz való jog
  6. Adathordozhatósághoz való jog.

 

Az érintett bármikor élhet a jogszabály által biztosított, itt felsorolt jogaival. Erre vonatkozó kéréseivel Adtakezelőhöz kell fordulnia annak fentebb is felsorolt elérhetőségein. Az Adatkezelő a kérelmet haladéktalanul megvizsgálja, döntést hoz a kérelem teljesítéséről, és megteszi a szükséges intézkedéseket. Az Adatkezelő a megtett intézkedésekről 30 napon belül tájékoztatja az érintettet. A tájékoztatás tartalmazza az Adatkezelő által megtett intézkedést, vagy az érintett által kért tájékoztatást. Amennyiben az Adatkezelő a kérelem teljesítését elutasítja, az erről szóló tájékoztatás tartalmazza a megtagadás jogalapját és az érintett jogorvoslati lehetőségeit. Amennyiben a kérelem benyújtásának körülményei, módja miatt nem bizonyos, hogy a kérelem az érintettől származik, az Adatkezelő kérheti, hogy a kérelmező igazolja jogosultságát, vagy a kérelmet olyan módon terjessze elő, hogy a jogosultság egyértelműen megállapítható legyen. Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztatnak a helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelés-korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölték, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az érintettet kérésére az adatkezelő tájékoztatja e címzettekről. Adatkezelő az adatkezeléssel kapcsolatos. érinettektől származó kéréseket gyorsan, a tőle elvárható legnagyobb odafigyeléssel és bármiféle díj, vagy költség felszámítása nélkül teljesíti.

Jogorvoslati lehetőségek

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a fentebb meghatározott „Adatvédelmi Jog”, „Irányelvek” és „Rendelet”.

Érintett az adatkezelésre vonatkozó panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu), illetve lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszékhez fordulhat.

Webanalitikai és hirdetés-kiszolgáló külső szolgáltatók

A Gemius Hungary Kft. az online forgalom- és közönségmérési szolgáltatása során cookie-t alkalmaz az internetező által használt böngésző beazonosítása, az új és visszatérő látogatók megkülönböztetése, és a látogatókra vonatkozó statisztikák készítése céljából. A Gemius adatkezelési gyakorlatának részleteiről, a kezelt adatok köréről és a Gemius által alkalmazott cookie megtiltásának módjáról a Gemius weboldala tartalmaz bővebb felvilágosítást: http://www.gemius.hu/adatvedelmi-iranyelvek.html.

Az Nyugtalotto Kft a Google Inc. Google Analytics és Google AdSense szolgáltatását használja. A Google Analitycs cookie-kat használ abból a célból, hogy segítse az adott honlap használatának elemzését. A Google AdSense cookie-t helyez el és web beacont (web jelző) használ információgyűjtés céljából. A cookie által tárolt információkat (beleértve a Felhasználó IP-címét) a Google Inc. egyesült államokbeli szerverein tárolja. A Google Inc. átadhatja a gyűjtött információkat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Google Inc. megbízásából feldolgozzák az információkat. A Google Inc. a Google AdSense és a Google Adwords remarketing keretében olyan, a látogatókat nyomon követő cookie-kat helyez el a Felhasználók készülékén, amelyek a látogatók online magatartását figyelik, és amelyek alapján a Google Inc. a felhasználói magatartáson, érdeklődési körön alapuló reklámot tesz számukra elérhetővé más weboldalakon. A nyomon követő cookie lehetővé teszi a Google Inc. számára a honlaplátogató azonosítását egyéb weboldalakon is. A Google Inc. „Adatvédelmi irányelvei” a http://www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/ honlapon érhető el.

A Nyugtalotto Kft a Facebook szolgáltatását használja. A weboldal tartalmát a Felhasználó megoszthatja ismerőseivel a Facebook közösségi oldalon. Ez a szolgáltatás olyan cookie-kat hagyhat a számítógépen, amelyek felett nincs a Szolgáltatónak ellenőrzése. A cookie által tárolt adatokat a Facebook Inc. Európai Unión belüli magánszervertermében tárolja. A Facebook Inc. átadhatja a gyűjtött adatokat harmadik felek részére, amennyiben ezt törvény írja elő, vagy az adott harmadik felek a Facebook Inc. megbízásából feldolgozzák az adatokat. További információ a https://www.facebook.com/business/gdpr weboldalon érhető el.

 

Felhőszolgáltatás / Külső adattárolás biztosítás

Az adatkezelő valamint az adatfeldolgozók közötti adatmegosztásra és biztonsági mentésre a Microsoft OneDrive rendszerét használjuk.

Microsoft Ireland Operations Ltd

Levelezési címe:

One Microsoft Place, South County Business Park Leopardstown Dublin 18, D18 P521 Írország

Kapcsolatfelvétel: https://support.microsoft.com/hu-hu/contactus/

További információ ide kattintva érhető el.

 

Hírlevél

A levelek küldésére az EDIMA.email Kft. - mint adatfeldolgozó - rendszerét használjuk.

EDIMA.email Kft.

adatfeldolgozó levelezési címe:

1061 Budapest, Káldy Gyula utca 4.

Az adatfeldolgozó e-mail címe: hello@edima.hu

 

al-adatfeldolgozó megnevezése: Integrity Kft.

Az al-adatfeldolgozó levelezési címe: 1132 Budapest, Victor Hugo u. 18-22.

Az al-adatfeldolgozó e-mail címe: info@integrity.hu

Az Integrity Kft. az EDIMA.email Kft.-vel kötött írásbeli szerződés alapján a személyes adatok tárolását végzi a szervereken. A személyes adatok megismerésére nem jogosult.

 

Ügyfélkapcsolat biztosítása

Az ügyfelszolgálat a Freshworks Inc.- mint adatfeldolgozó - rendszerét használja az ügyfelekkel történő kapcsolattartásra.
Freshworks Inc.
adatfeldolgozó levelezési címe:
26 Hatton Garden,
London, EC1N 8BR

Az adatfeldolgozó e-mail címe: contactus@freshworks.com

 

Egyéb, kiemelt adatkezelések

Az adatkezelő tájékoztatja az Érintetteket, hogy az adatkezelési tájékoztató elfogadásával hozzá járulnak, hogy részükre az adatkezelő az E.ON Energiamegoldások Kft. és E.ON MyEnergy Kft., mint reklámozó tartalmait az adatkezelő által kezelt email címre eljuttassa.

 

2019. március 19 - ig érvényes adatvédelmi tájékoztatónk pdf formátumban letölthető ezen a linken.

2020. március 30 - ig érvényes adatvédelmi tájékoztatónk pdf formátumban letölthető ezen a linken.

 

Nyugtalotto Kft.

Budapest, 2020. március 30.